Sprzedaż rezerwowa

Oferta Energy Gate Europe Sp. z o.o. sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę rezerwowego dla gazu wysokometanowego („E”) (dalej: „Oferta”) Działając na podstawie art. 5aa ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.) Energy Gate Europe Sp. z o.o. (dalej: „Sprzedawca”) usługę kompleksową sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego zawierającą postanowienia sprzedaży rezerwowej paliwa gazowego (gaz ziemny wysokometanowy „E”) dla Odbiorców końcowych (dalej: „Odbiorca”) niebędących odbiorcami w gospodarstwach domowych, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (dalej: „OSD”). Zadaniem Sprzedawcy rezerwowego jest zapewnienie dostaw paliw gazowych odbiorcom końcowym, w przypadku gdy wybrany przez odbiorców sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy kompleksowej, lub wygasły postanowienia umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej (dalej: „Dotychczasowa Umowa”) z dotychczasowym sprzedawcą. Niniejsza oferta uwzględnia następujące warunki sprzedaży rezerwowej:
  • Odbiorca wskazuje Sprzedawcę jako sprzedawcę rezerwowego oraz upoważnia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest na adres sprzedaz.rezerwowa@egeu.pl .
  • OSD, w celu zapewnienia ciągłości dostaw Paliwa gazowego, zawiera w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia sprzedaży rezerwowej (dalej: „Umowa rezerwowa”) ze Sprzedawcą, na warunkach określonych we wzorze Umowy rezerwowej, według Cennika Sprzedaży Rezerwowej (dalej: „Cennik”), zgodnie z Ofertą. Wzór Umowy rezerwowej oraz Cennik dostępne są do pobrania poniżej.
  • Umowa rezerwowa obowiązuje od dnia zaprzestania realizacji Dotychczasowej Umowy i zawierana jest na czas nieokreślony, uwzględniając:
    • Przeniesienie mocy umownej (przepustowości) z dotychczasowego sprzedawcy na Sprzedawcę, uwzględniając warunki dystrybucji Paliwa gazowego w danym punkcie wyjścia z sieci gazowej OSD, gdzie zaprzestano dostarczania paliwa gazowego do Odbiorcy;
    • Do czasu otrzymania od Odbiorcy końcowego nowego oświadczenia, ustalenie i rozliczenie stawki certyfikatu efektywności energetycznej i akcyzy na cele opałowe naliczane będzie w pełnej wysokości;
    • Rozliczenie dystrybucji paliwa gazowego odbywa się zgodnie z Taryfą OSD opublikowaną w biuletynie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (http://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-innedecyzje/paliwa-gazowe)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nasz adres

Energy Gate Europe Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 7/15, 00-496 Warszawa
T: +48 22 112 34 01